تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1370 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
1373 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
1378 
علوم سیاسی(گرایش اندیشه سیاسی) 
دانشگاه تهران 
 
خارج 
 
 
 
0.00