مشارکت سیاسی در دولت اسلامی
44 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1380 - شماره 25 »(30 صفحه - از 19 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این نوشتار تصویر و ترسیم نمای بیرونی مشارکت سیاسی در دولت اسلامی است. مشارکت سیاسی به دلایل نظری و فنی در جامعه اسلامی، به تکثرگرایی سیاسی تحویل می‏شود. مفهوم تکثرگرایی سیاسی شکل‏گیری و مشروعیت احزاب سیاسی در جامعه اسلامی است. احزاب سیاسی به اعتبار قلمرو جغرافیایی و اعتقادی به دو دسته مهم قابل تقسیم هستند. با توجه به قلمرو جغرافیایی، احزاب سیاسی به دو نوع احزاب منطقه‏ای و ملی تقسیم می‏شوند. از نظر اعتقادی، احزاب و جناحهای سیاسی به دو دسته بزرگ احزاب اسلامی و احزاب غیراسلامی تقسیم می‏شوند. احزاب اسلامی به نوبه خود به دو دسته احزاب مذهبی ـ کلامی و احزاب اجتهادی ـ فقاهتی تفکیک می‏گردند. در این نوشتار بیشتر کوشش ما توضیح اجمالی محسنات، معایب و قواعد حاکم بر فعالیت سیاسی احزاب اجتهادی ـ فقاهتی با توجه به شرایط جامعه اسلامی ایران است. ضمنا تکثرگرایی اعتقادی ـ فرهنگی نیز بطور اجمال در مقدمه بحث مورد اشاره واقع شده است. واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، تکثرگرایی، احزاب اجتهادی ـ فقاهتی، دولت اسلامی