شیعه و مسئله مشروعیت: بین نظریه و نص
46 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » پاييز 1381 - شماره 57
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشروعیت توجیهی از حکومت و حاکمیت است.درباره مشروعیت، به طور کلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد:الف)نظریه مشروعیت غایی که معطوف به غایت و هدف دولت است.و، ب)نظریه مشروعیت فاعلی یا قراردادی که بر خاستگاه و شکل دولت نظر دارد. اندیشه نخست سلطه بلا منازعی بر ذهن مسلمانان، از برآمدن تمدن اسلامی دوره میانه، تا شکل‏گیری تجددگرایی اسلامی داشته است.اما دیدگاه دوم(نظریه مشروعیت فاعلی)غالبا چنین تصور می‏شد که نسبتی قابل توجه با منابع یا نصوص اسلام شیعی ندارد.این نوشته، ضمن بررسی انتقادی ادعای فوق، بر رابطه نصوص شیعه-بویژه آثار و اعمال امام علی(ع)-و نظریه مشروعیت فاعلی/قراردادی تأکید نموده و این فرضیه اخیرا بسط داده است. واژگان کلیدی: شیعه، مشروعیت، مشروعیت غایی، مشروعیت فاعلی/قراردادی، امامت، امام علی(ع)، نصوص شیعه. (*)استادیار دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران