دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی
46 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1380 - شماره 51
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر با عنوان«دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی»به ارزیابی رابطه قدرت و دانش، به ویژه دانش‏های دینی چون فلسفه و فقه سیاسی در جهان اسلام می‏پردازد.درباره رابطه قدرت/دانش و طبعا دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی در جامعه اسلامی سه دیدگاه متفاوت بین اندیشمندان مسلمان مطرح شده است:1.نظریه اصالت و تقدم دانش بر قدرت، 2.نظریه همبستگی متقابل قدرت/3.نظریه اصالت عمل و تقدم قدرت بر دانش. نوشته حاضر نظریه اخیر را به عنوان فرضیه پژوهشی خود برگزیده و بر اساس همین فرضیه به تحلیل ساز و کارهای قدرت در تولید دانش‏های اسلامی می‏پردازد و تولیدات فکر دینی را(در قلمروهای سه‏گانه اهل سنت، خلافت فاطمی قاهره و شیعه دوازده امامی در ایران)ارزیابی می‏کند.هدف از این ارزیابی انتقادی برجسته نمودن رابطه دانش‏های سنتی ما با ساخت قدیم دولت در جهان اسلام است و از این حیث که جامعه اسلامی در حال گذار به ساخت جدید قدرت است، لاجرم باید به ضرورت انقلاب در اندیشه دینی و پیامدهای احتمالی این دگرگونی گفتمانی توجه نمود. واژگان کلیدی دولت اسلامی، قدرت/دانش، نص/نصوص اسلامی، تولید فکر دینی، تفسیر؛ مدرسه و انضباط. (*)استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران