سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو هیأت علمی 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز تحقيقات استراتژيك 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق و پژوهش 
همکاری 
دانشكده باقرالعلوم(ع) 
تدريس و تحقيق علوم سياسي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1378/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در جهان اسلام 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
علوم سياسي 
تدریس 
دانشكده حقوق دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فقه سياسي 
تدریس 
پژوهشكده امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي اسلام معاصر 
تدریس 
دانشكده حقوق تهران 
مدرس 
 
 
مباني انديشه هاي سياسي