سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضو هیأت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز تحقيقات استراتژيك 
پژوهشگر 
 
 
تحقيق و پژوهش 
همکاری 
دانشكده باقرالعلوم(ع) 
تدريس و تحقيق علوم سياسي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1378/07/01 
ادامه دارد 
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در جهان اسلام 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
علوم سياسي 
تدریس 
دانشكده حقوق دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فقه سياسي 
تدریس 
پژوهشكده امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
انديشه هاي سياسي اسلام معاصر 
تدریس 
دانشكده حقوق تهران 
مدرس 
 
 
مباني انديشه هاي سياسي