روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد
57 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1383 - شماره 63
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر به روش‏شناسى اندیشه سیاسى ابن رشد یا فلسفه غرب تمدن اسلامى اختصاص دارد.منظور از فلسفه غرب تمدن اسلامى، اندیشه‏هاى فلسفى که در آرا و آثار فیلسوفانى جون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد وجود دارد. این فیلسوفان، برخلاف ابن سینا و ملاصدرا و دیگر متفکران شرق تمدن اسلامى، روش‏شناسى ویژه‏اى در حوزه دانش سیاسى دارند؛بنیادى شرعى براى عقل در حوزه سیاست قائلند و در عین حال احکام شرعى سیاست یا سیاست شرعى را به اعتبار یافته‏هاى عقل برهانى، حمایت و نقد مى‏کنند.از این حیث نوعى روش‏شناسى معطوف به«روش تأویل»در این بخش از فلسفه جهان اسلام شکل گرفته است که امروزه به هرمنوتیک اسلامى یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است.مقاله حاضر به توضیح روش‏شناختى این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسى پرداخته است. واژگان کلیدى: روش‏شناسى، اندیشه سیاسى، فلسفه غرب تمدن اسلامى، نظریه تأویل یا هرمنوتیک اسلامى در حوزه سیاست.