روش شناسی اندیشه سیاسی در فلسفه غرب تمدن اسلامی
50 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1382 - شماره 22 »(30 صفحه - از 67 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر به «روش‏شناسی اندیشه سیاسی در فلسفه غربِ تمدن اسلامی» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامی به اندیشه‏های فلسفی در آرا و آثارِ فیلسوفانی چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق می‏شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامی، مانند ابن‏سینا، روش‏شناسی ویژه‏ای در حوزه دانش سیاسی داشتند. بنیادی شرعی برای عقل در حوزه سیاست قائل بودند و در عین حال احکام شرعی سیاست یا سیاست شرعی را به اعتبار یافته‏های عقل برهانی، حمایت و نقد می‏کردند. از این حیث نوعی روش‏شناسی معطوف به «روش تأویل» در فلسفه غرب اسلامی شکل گرفت، که امروزه به هرمنوتیک اسلامی یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضیح روش شناختی این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسی پرداخته است. واژه‏های کلیدی: روش‏شناسی، اندیشه سیاسی، فلسفه غرب تمدن اسلامی، نظریه تأویل، هرمنوتیک اسلامی، ابن‏رشد، ابن طفیل، ابن باجه.