شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران
38 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1384 - شماره 67
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تجربه دموکراسی در ایران و شیعه، با مفهوم«شوری»شروع می‏شود و با آن پیوند دارد؛برخلاف سنت غربی که با فردگرایی و حقوق طبیعی آغاز شده است.بدین‏سان تجربه مردم‏سالاری در اسلام و شیعه، به اعتبار مبانی نظری و تحولات تاریخی-مذهبی، بنیادی متفاوت از غرب دارد. در این مقاله کوشش شده است مبانی، الگوها و فرایند نوگرایی مردم‏سالارانه در ایران و مذهب شیعه، به اجمال مورد کاوش قرار گیرد. نوگرایی شیعی در ایران به لحاظ فقهی بر دو مکتب بزرگ فقه شیعه؛مکتب شیخ انصاری و مکتب صاحب جواهر استوار است و در امتداد آن دو زاده و توسعه یافته است:دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، و تحولات درونی و پیامدهای سیاسی-تاریخی این دو الگوی زندگی سیاسی هر کدام به گونه‏ای بر یکی از دو مکتب فقهی فوق بنا شده و از نتایج آن دو محسوب می‏شوند.این مقاله کوشش کرده است تا ضمن اشاره به این مبانی مردم‏سالاری شیعی در دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، تحولات این دو نظریه را در یکصد سال اخیر به اجمال گزارش نماید. واژگان کلیدی: اسلام شیعه، نوگرایی مذهبی، دموکراسی مشورتی. (1)*-دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است: «دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی»، سال 80، شماره 51؛«شیعه و مسئله مشروعیت:بین نظریه و نصّ»، سال 81، شماره 57؛«روش‏شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد»، 83، شماره 63.